عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.95 25.95 25.95 6/5 17:16
Berkshire Hathaway 312850 312850 312850 6/5 16:16
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 26.46 26.46 26.46 6/5 16:16
Bitcoin 6692.3 6727 6692.3 6/5 18:08
Apple 216.16 216.16 216.16 6/5 16:16
Amazon.com 1905.39 1905.39 1905.39 6/5 16:16
Alphabet Inc C 1220.65 1220.65 1220.65 6/5 16:16
Alphabet A 1236.75 1236.75 1236.75 6/5 16:16
Microsoft 108.4 108.4 108.4 6/5 16:16
Facebook 174.65 174.65 174.65 6/5 16:16
Alibaba 174.23 174.23 174.23 6/5 16:16
Berkshire Hathaway B 207.98 207.98 207.98 6/5 16:16
ذغال سنگ 18.9 18.9 18.9 6/23 18:08
نفت کوره 2.2942 2.2962 2.2916 7/3 07:08
نفت اوپک 77.08 77.08 77.08 7/2 17:08
نفت سبک 72.22 72.25 72.06 7/3 07:08
نفت برنت 80.7 80.72 80.53 7/3 07:08
گازوئیل 706.63 706.75 705.38 7/3 07:08
بنزین 2.0485 2.0485 2.045 7/3 07:08
گاز طبیعی 3.035 3.037 3.033 7/3 07:08