عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 13.26 13.26 13.26 2/6 17:32
نفت کوره 2.1543 2.1611 2.1533 2/7 10:32
نفت اوپک 70.5 70.5 70.5 2/6 17:32
نفت سبک 67.98 68.19 67.92 2/7 10:32
نفت برنت 74.49 74.79 74.45 2/7 10:32
گازوئیل 654.88 657.13 654.5 2/7 10:32
بنزین 2.1074 2.1145 2.1065 2/7 10:32
گاز طبیعی 2.82 2.829 2.817 2/7 10:32