عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 18.16 18.16 18.16 5/24 18:08
نفت کوره 2.0983 2.1306 2.0983 5/24 19:08
نفت اوپک 70.97 70.97 70.97 5/23 18:08
نفت سبک 65.81 67.19 65.81 5/24 19:08
نفت برنت 71.33 72.58 71.33 5/24 19:08
گازوئیل 643.13 652.88 643.13 5/24 19:08
بنزین 2.0205 2.0369 2.0205 5/24 19:08
گاز طبیعی 2.949 2.957 2.938 5/24 19:08