عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 9.79 9.79 9.7 12/5 16:32
نفت کوره 1.9801 1.9801 1.9739 12/7 06:32
نفت اوپک 63.08 63.08 63.08 12/5 11:02
نفت سبک 63.8 63.8 63.47 12/7 06:32
نفت برنت 67.19 67.19 66.88 12/7 06:32
گازوئیل 595.75 595.75 593.5 12/7 06:32
بنزین 1.9975 1.9975 1.99 12/7 06:32
گاز طبیعی 2.7 2.7 2.687 12/7 06:32