عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 14.53 14.53 14.53 3/26 17:32
نفت کوره 2.0685 2.0793 2.0685 3/28 09:32
نفت اوپک 73.35 73.35 73.35 3/24 17:32
نفت سبک 63.59 64.19 63.59 3/28 09:32
نفت برنت 72.63 73.09 72.63 3/28 09:32
گازوئیل 634.13 637.38 634.13 3/28 09:32
بنزین 2.007 2.0155 2.007 3/28 09:32
گاز طبیعی 3.034 3.046 3.034 3/28 09:32