عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 18.09 18.09 18.09 5/25 18:08
نفت کوره 2.0968 2.0975 2.0948 5/26 08:08
نفت اوپک 69.77 69.77 69.77 5/25 18:08
نفت سبک 65.42 65.46 65.34 5/26 07:08
بنزین 1.9865 1.9865 1.9825 5/26 07:08
نفت برنت 71.39 71.42 71.31 5/26 08:08
گازوئیل 643.25 643.38 642.63 5/26 08:08
گاز طبیعی 2.918 2.918 2.909 5/26 08:08