قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
آبشده نقدی 4247000 2024000 2022000 4/23 12:00
مثقال / حسب سکه 4718900 2269130 2264720 4/23 12:00
آبشده جهانی 4247500 2024500 2022500 4/23 12:00
اونس طلا 1806 1283.11 1280.35 4/23 11:25
گرم طلا ۱۸ عیار 980500 467300 466800 4/23 12:00
گرم طلا ۲۴ عیار 1307300 623000 622400 4/23 12:00
مثقال طلا 18 عیار 4245000 2023000 2022000 4/23 12:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه فردایی 10425000 4/23 00:00
سکه 1 روزه رفاه 103493.3 4/22 18:00
حباب سکه امامی 770000 4/22 21:00
حباب سکه بهار آزادی 75000 4/22 21:00
حباب نیم سکه 439000 4/22 21:00
حباب ربع سکه 640000 4/22 21:00
حباب سکه گرمی 418000 4/22 18:00
صندوق طلای لوتوس 9150 4/22 18:00
صندوق طلای مفید 3520 4/22 18:00
سکه 1 روزه سامان 630060 2/9 15:50
سکه 1 روزه صادرات 103493.3 4/22 18:00
سکه در بازار تهران 10730000 5080000 5048000 4/23 10:50
سکه بهار آزادی 9695000 4940000 4917000 4/23 12:00
سکه امامی 10388000 5111000 5104000 4/23 12:00
نیم سکه 5250000 2840000 2840000 4/22 15:00
ربع سکه 3048000 1840000 1835000 4/22 18:00
سکه گرمی 1605000 1020000 1020000 4/22 18:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399