قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشتریننزولی کمترین زمان
طلای 18 عیار / 750
مثقال طلا
اونس طلا 1425.38 1283.11 1280.35 4/29 02:30
مثقال / حواله جهانی 1766300 2006200 2005500 4/27 17:00
مثقال / عیار جهانی 1767800 2007500 2006900 4/27 17:00
آبشده نقدی 1733000 2024000 2022000 4/27 14:00
آبشده جهانی 1703500 2024500 2022500 4/27 16:00
مثقال / حسب سکه 1770080 2269130 2264720 4/27 16:00
طلای متفرقه 439000 376287 301800 4/4 12:00
طلای 18 عیار / 740 387900 461000 460600 4/27 16:00
گرم طلا ۱۸ عیار 393200 467300 466800 4/27 16:00
گرم طلا ۲۴ عیار 524200 623000 622400 4/27 16:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشتریننزولی کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه گرمی 959000 1020000 1020000 4/27 15:00
سکه گرمی خرده فروشی 961000 1020000 1020000 4/27 15:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
ربع سکه 1399000 1840000 1835000 4/27 14:00
ربع سکه خرده فروشی 1402000 1843000 1843000 4/27 14:00
مثقال طلا 1705000 2023000 2022000 4/27 17:00
نیم سکه 2198000 2840000 2840000 4/27 15:00
نیم سکه خرده فروشی 2202000 2844000 2814000 4/27 15:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
سکه بهار آزادی 3914000 4940000 4917000 4/27 17:00
سکه بهار آزادی خرده فروشی  3920000 4950000 4927000 4/27 17:00
سکه در بازار تهران 4060000 5080000 5048000 4/27 15:39
سکه امامی 4005000 5111000 5104000 4/27 17:00
سکه امامی خرده فروشی 4010000 5125000 5105000 4/27 17:00
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 29 تیر 1398