قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
آبشده جهانی 4272500 2024500 2022500 4/23 15:00
آبشده نقدی 4274000 2024000 2022000 4/23 15:00
اونس طلا 1806 1283.11 1280.35 4/23 11:25
مثقال / حسب سکه 4714480 2269130 2264720 4/23 15:00
مثقال طلا 18 عیار 4274000 2023000 2022000 4/23 15:00
گرم طلا ۱۸ عیار 986300 467300 466800 4/23 15:00
گرم طلا ۲۴ عیار 1315000 623000 622400 4/23 15:00

قیمت سکه

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
حباب ربع سکه 611000 4/23 15:00
حباب سکه امامی 811000 4/23 15:00
حباب سکه بهار آزادی 136000 4/23 15:00
حباب سکه گرمی 383000 4/23 15:00
حباب نیم سکه 367000 4/23 15:00
ربع سکه 3080000 1840000 1835000 4/23 15:00
سکه 1 روزه رفاه 104528.2 4/23 15:00
سکه 1 روزه سامان 630060 2/9 15:50
سکه 1 روزه صادرات 104528.2 4/23 15:00
سکه امامی 10675000 5111000 5104000 4/23 15:00
سکه بهار آزادی 10000000 4940000 4917000 4/23 15:00
سکه در بازار تهران 10720000 5080000 5048000 4/23 16:57
سکه فردایی 10710000 4/23 15:00
سکه گرمی 1600000 1020000 1020000 4/23 15:00
صندوق طلای لوتوس 9391.3 4/23 15:00
صندوق طلای مفید 3619.9 4/23 15:00
نیم سکه 5300000 2840000 2840000 4/23 15:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399