قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشتریننزولی کمترین زمان
طلای 18 عیار / 750
مثقال طلا
اونس طلا 1490.31 1283.11 1280.35 7/25 12:30
مثقال / حواله جهانی 1776500 2006200 2005500 7/25 16:00
مثقال / عیار جهانی 1778100 2007500 2006900 7/25 16:00
آبشده نقدی 1755000 2024000 2022000 7/24 15:00
آبشده جهانی 1752500 2024500 2022500 7/25 15:00
مثقال / حسب سکه 1751980 2269130 2264720 7/25 15:00
طلای متفرقه 439000 376287 301800 4/4 12:00
طلای 18 عیار / 740 399100 461000 460600 7/25 15:00
گرم طلا ۱۸ عیار 404500 467300 466800 7/25 15:00
گرم طلا ۲۴ عیار 539300 623000 622400 7/25 15:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشتریننزولی کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه گرمی 838000 1020000 1020000 7/25 12:00
سکه گرمی خرده فروشی 840000 1020000 1020000 7/25 12:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
ربع سکه 1225000 1840000 1835000 7/25 12:00
ربع سکه خرده فروشی 1228000 1843000 1843000 7/25 12:00
مثقال طلا 1754000 2023000 2022000 7/25 16:00
نیم سکه 2026000 2840000 2840000 7/25 12:00
نیم سکه خرده فروشی 2030000 2844000 2814000 7/25 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
سکه بهار آزادی 3964000 4940000 4917000 7/25 14:00
سکه بهار آزادی خرده فروشی  3970000 4950000 4927000 7/25 14:00
سکه در بازار تهران 3970000 5080000 5048000 7/25 14:34
سکه امامی 3965000 5111000 5104000 7/25 16:00
سکه امامی خرده فروشی 3973000 5125000 5105000 7/25 15:00
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398