قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زندهنزولی بیشترین کمترین زمان
اونس طلا 1648.84 1283.11 1280.35 1/20 19:00
آبشده نقدی 2745000 2024000 2022000 1/20 19:30
آبشده جهانی 2765500 2024500 2022500 1/20 19:30
مثقال طلا 18 عیار 2767000 2023000 2022000 1/20 19:30
مثقال / حسب سکه 2818970 2269130 2264720 1/20 19:30
گرم طلا ۱۸ عیار 638300 467300 466800 1/20 19:30
گرم طلا ۲۴ عیار 851100 623000 622400 1/20 19:30

قیمت سکه

عنوان قیمت زندهنزولی بیشترین کمترین زمان
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
ربع سکه 1790000 1840000 1835000 1/18 13:00
نیم سکه 3090000 2840000 2840000 1/18 13:00
سکه بهار آزادی 6180000 4940000 4917000 1/20 19:25
سکه امامی 6385000 5111000 5104000 1/20 19:25
سکه در بازار تهران 6550000 5080000 5048000 1/18 12:00
سکه گرمی 980000 1020000 1020000 1/18 13:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399