قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشتریننزولی کمترین زمان
اونس طلا 1618.34 1283.11 1280.35 1/16 04:00
مثقال طلا 18 عیار 2600000 2023000 2022000 12/15 10:21
آبشده نقدی 2599000 2024000 2022000 12/15 10:21
آبشده جهانی 2598500 2024500 2022500 12/15 10:21
مثقال / حسب سکه 2622440 2269130 2264720 12/15 10:21
گرم طلا ۱۸ عیار 599800 467300 466800 12/15 10:21
گرم طلا ۲۴ عیار 799700 623000 622400 12/15 10:21

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشتریننزولی کمترین زمان
سکه گرمی 970000 1020000 1020000 12/15 10:21
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
ربع سکه 1750000 1840000 1835000 12/15 10:21
نیم سکه 2980000 2840000 2840000 12/15 10:21
سکه بهار آزادی 5830000 4940000 4917000 12/15 10:21
سکه در بازار تهران 5800000 5080000 5048000 12/11 13:38
سکه امامی 5937000 5111000 5104000 12/15 10:21
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399