کمترین: 
1.8186
بیشترین: 
1.8521
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8449
زمان: 
9/8 23:32
قیمت نفت کوره امروز 8 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 آذر 1397 , 1.8449 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:32","price":1.8386},{"date":"1397/09/08 01:32","price":1.8375},{"date":"1397/09/08 03:32","price":1.843},{"date":"1397/09/08 05:32","price":1.8458},{"date":"1397/09/08 06:32","price":1.8502},{"date":"1397/09/08 07:32","price":1.8445},{"date":"1397/09/08 09:08","price":1.8468},{"date":"1397/09/08 09:32","price":1.8439},{"date":"1397/09/08 11:08","price":1.8382},{"date":"1397/09/08 11:32","price":1.843},{"date":"1397/09/08 13:08","price":1.8319},{"date":"1397/09/08 14:08","price":1.8186},{"date":"1397/09/08 15:08","price":1.8272},{"date":"1397/09/08 16:08","price":1.8499},{"date":"1397/09/08 16:32","price":1.8425},{"date":"1397/09/08 18:08","price":1.8393},{"date":"1397/09/08 19:32","price":1.8435},{"date":"1397/09/08 20:32","price":1.8428},{"date":"1397/09/08 21:32","price":1.8466},{"date":"1397/09/08 22:32","price":1.8521},{"date":"1397/09/08 23:32","price":1.8449}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398