کمترین: 
49.63
بیشترین: 
52.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.66
زمان: 
9/8 23:32
قیمت نفت سبک امروز 8 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 آذر 1397 , 51.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:32","price":50.41},{"date":"1397/09/08 01:32","price":50.34},{"date":"1397/09/08 03:32","price":50.52},{"date":"1397/09/08 05:32","price":50.7},{"date":"1397/09/08 06:32","price":50.91},{"date":"1397/09/08 07:32","price":50.67},{"date":"1397/09/08 09:08","price":50.73},{"date":"1397/09/08 09:32","price":50.63},{"date":"1397/09/08 11:08","price":50.33},{"date":"1397/09/08 11:32","price":50.55},{"date":"1397/09/08 13:08","price":50.39},{"date":"1397/09/08 14:08","price":49.63},{"date":"1397/09/08 15:08","price":49.88},{"date":"1397/09/08 16:08","price":51.12},{"date":"1397/09/08 16:32","price":50.97},{"date":"1397/09/08 18:08","price":51.08},{"date":"1397/09/08 19:32","price":51.37},{"date":"1397/09/08 20:32","price":51.8},{"date":"1397/09/08 21:32","price":51.81},{"date":"1397/09/08 22:32","price":52.02},{"date":"1397/09/08 23:32","price":51.66}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398