کمترین: 
1.3855
بیشترین: 
1.4285
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3855
زمان: 
9/7 23:32
قیمت بنزین امروز 7 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 آذر 1397 , 1.3855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 00:08","price":1.4043},{"date":"1397/09/07 01:32","price":1.4093},{"date":"1397/09/07 03:08","price":1.423},{"date":"1397/09/07 04:08","price":1.4207},{"date":"1397/09/07 05:32","price":1.4171},{"date":"1397/09/07 06:08","price":1.4173},{"date":"1397/09/07 06:32","price":1.4183},{"date":"1397/09/07 07:32","price":1.422},{"date":"1397/09/07 09:32","price":1.4251},{"date":"1397/09/07 10:32","price":1.4285},{"date":"1397/09/07 12:08","price":1.426},{"date":"1397/09/07 13:08","price":1.4139},{"date":"1397/09/07 13:32","price":1.4121},{"date":"1397/09/07 15:08","price":1.4106},{"date":"1397/09/07 15:32","price":1.4071},{"date":"1397/09/07 16:08","price":1.4108},{"date":"1397/09/07 17:08","price":1.4087},{"date":"1397/09/07 18:08","price":1.3959},{"date":"1397/09/07 19:08","price":1.402},{"date":"1397/09/07 19:32","price":1.396},{"date":"1397/09/07 21:08","price":1.4087},{"date":"1397/09/07 21:32","price":1.4086},{"date":"1397/09/07 23:08","price":1.4024},{"date":"1397/09/07 23:32","price":1.3855}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398