کمترین: 
1.8457
بیشترین: 
1.9005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8457
زمان: 
9/7 23:32
قیمت نفت کوره امروز 7 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 آذر 1397 , 1.8457 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 00:08","price":1.8849},{"date":"1397/09/07 01:32","price":1.889},{"date":"1397/09/07 03:08","price":1.8958},{"date":"1397/09/07 04:08","price":1.8948},{"date":"1397/09/07 05:08","price":1.8935},{"date":"1397/09/07 05:32","price":1.8902},{"date":"1397/09/07 06:08","price":1.8891},{"date":"1397/09/07 06:32","price":1.89},{"date":"1397/09/07 07:32","price":1.8926},{"date":"1397/09/07 09:08","price":1.8922},{"date":"1397/09/07 09:32","price":1.895},{"date":"1397/09/07 10:32","price":1.9005},{"date":"1397/09/07 12:08","price":1.8982},{"date":"1397/09/07 13:08","price":1.8946},{"date":"1397/09/07 13:32","price":1.8876},{"date":"1397/09/07 15:08","price":1.8798},{"date":"1397/09/07 15:32","price":1.8768},{"date":"1397/09/07 16:08","price":1.8816},{"date":"1397/09/07 17:08","price":1.8764},{"date":"1397/09/07 18:08","price":1.8661},{"date":"1397/09/07 19:08","price":1.8705},{"date":"1397/09/07 19:32","price":1.8544},{"date":"1397/09/07 21:08","price":1.8682},{"date":"1397/09/07 21:32","price":1.8677},{"date":"1397/09/07 23:08","price":1.8611},{"date":"1397/09/07 23:32","price":1.8457}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398