کمترین: 
59.28
بیشترین: 
61.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.28
زمان: 
9/7 23:32
قیمت نفت برنت امروز 7 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 آذر 1397 , 59.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 00:08","price":60.44},{"date":"1397/09/07 01:32","price":60.77},{"date":"1397/09/07 03:08","price":61.04},{"date":"1397/09/07 04:08","price":61.05},{"date":"1397/09/07 05:32","price":60.69},{"date":"1397/09/07 06:08","price":60.73},{"date":"1397/09/07 06:32","price":60.77},{"date":"1397/09/07 07:32","price":60.9},{"date":"1397/09/07 09:08","price":60.91},{"date":"1397/09/07 09:32","price":61.08},{"date":"1397/09/07 10:32","price":61.32},{"date":"1397/09/07 12:08","price":61.17},{"date":"1397/09/07 13:08","price":60.91},{"date":"1397/09/07 13:32","price":60.72},{"date":"1397/09/07 15:08","price":60.34},{"date":"1397/09/07 15:32","price":60.22},{"date":"1397/09/07 16:08","price":60.41},{"date":"1397/09/07 17:08","price":60.36},{"date":"1397/09/07 18:08","price":59.83},{"date":"1397/09/07 19:08","price":59.88},{"date":"1397/09/07 19:32","price":59.8},{"date":"1397/09/07 21:08","price":60.31},{"date":"1397/09/07 21:32","price":60.3},{"date":"1397/09/07 23:08","price":60.05},{"date":"1397/09/07 23:32","price":59.28}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398