کمترین: 
50.52
بیشترین: 
52.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
50.52
زمان: 
9/7 23:32
قیمت نفت سبک امروز 7 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 آذر 1397 , 50.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 00:08","price":51.64},{"date":"1397/09/07 01:32","price":51.84},{"date":"1397/09/07 03:08","price":52.09},{"date":"1397/09/07 04:08","price":52},{"date":"1397/09/07 05:08","price":51.95},{"date":"1397/09/07 05:32","price":51.84},{"date":"1397/09/07 06:08","price":51.86},{"date":"1397/09/07 06:32","price":51.89},{"date":"1397/09/07 07:32","price":52.03},{"date":"1397/09/07 09:08","price":52.05},{"date":"1397/09/07 09:32","price":52.19},{"date":"1397/09/07 10:32","price":52.43},{"date":"1397/09/07 12:08","price":52.33},{"date":"1397/09/07 13:08","price":52.06},{"date":"1397/09/07 13:32","price":51.88},{"date":"1397/09/07 15:08","price":51.59},{"date":"1397/09/07 15:32","price":51.5},{"date":"1397/09/07 16:08","price":51.74},{"date":"1397/09/07 17:08","price":51.7},{"date":"1397/09/07 18:08","price":51.06},{"date":"1397/09/07 19:08","price":51.2},{"date":"1397/09/07 19:32","price":51.12},{"date":"1397/09/07 21:08","price":51.63},{"date":"1397/09/07 21:32","price":51.49},{"date":"1397/09/07 23:08","price":51.2},{"date":"1397/09/07 23:32","price":50.52}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398