کمترین: 
4.184
بیشترین: 
4.304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.304
زمان: 
9/6 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 آذر 1397 , 4.304 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 01:32","price":4.281},{"date":"1397/09/06 02:08","price":4.261},{"date":"1397/09/06 02:32","price":4.274},{"date":"1397/09/06 03:32","price":4.265},{"date":"1397/09/06 04:32","price":4.258},{"date":"1397/09/06 12:08","price":4.194},{"date":"1397/09/06 12:32","price":4.188},{"date":"1397/09/06 13:08","price":4.191},{"date":"1397/09/06 13:32","price":4.184},{"date":"1397/09/06 14:32","price":4.19},{"date":"1397/09/06 15:08","price":4.2},{"date":"1397/09/06 16:08","price":4.213},{"date":"1397/09/06 17:08","price":4.222},{"date":"1397/09/06 17:32","price":4.285},{"date":"1397/09/06 18:32","price":4.186},{"date":"1397/09/06 20:08","price":4.19},{"date":"1397/09/06 20:32","price":4.249},{"date":"1397/09/06 22:32","price":4.304}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398