کمترین: 
1.3957
بیشترین: 
1.429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3957
زمان: 
9/6 22:32
قیمت بنزین امروز 6 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 آذر 1397 , 1.3957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 01:32","price":1.4206},{"date":"1397/09/06 02:08","price":1.4228},{"date":"1397/09/06 02:32","price":1.4229},{"date":"1397/09/06 03:32","price":1.42},{"date":"1397/09/06 04:32","price":1.4208},{"date":"1397/09/06 12:08","price":1.411},{"date":"1397/09/06 12:32","price":1.4064},{"date":"1397/09/06 13:08","price":1.4117},{"date":"1397/09/06 13:32","price":1.4129},{"date":"1397/09/06 14:32","price":1.4282},{"date":"1397/09/06 15:08","price":1.4254},{"date":"1397/09/06 16:08","price":1.4289},{"date":"1397/09/06 17:08","price":1.4158},{"date":"1397/09/06 17:32","price":1.4069},{"date":"1397/09/06 18:32","price":1.4157},{"date":"1397/09/06 20:08","price":1.429},{"date":"1397/09/06 20:32","price":1.4198},{"date":"1397/09/06 22:32","price":1.3957}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398