کمترین: 
1.8687
بیشترین: 
1.8965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8758
زمان: 
9/6 22:32
قیمت نفت کوره امروز 6 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 آذر 1397 , 1.8758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 01:32","price":1.8871},{"date":"1397/09/06 02:08","price":1.8878},{"date":"1397/09/06 02:32","price":1.8876},{"date":"1397/09/06 03:32","price":1.8855},{"date":"1397/09/06 04:32","price":1.8853},{"date":"1397/09/06 12:08","price":1.8741},{"date":"1397/09/06 12:32","price":1.8697},{"date":"1397/09/06 13:08","price":1.8687},{"date":"1397/09/06 13:32","price":1.8723},{"date":"1397/09/06 14:32","price":1.8905},{"date":"1397/09/06 15:08","price":1.8912},{"date":"1397/09/06 16:08","price":1.8965},{"date":"1397/09/06 17:08","price":1.8811},{"date":"1397/09/06 17:32","price":1.8781},{"date":"1397/09/06 18:32","price":1.893},{"date":"1397/09/06 20:08","price":1.8956},{"date":"1397/09/06 20:32","price":1.8838},{"date":"1397/09/06 22:32","price":1.8758}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398