کمترین: 
59.95
بیشترین: 
61.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.98
زمان: 
9/6 22:32
قیمت نفت برنت امروز 6 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 آذر 1397 , 59.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 01:32","price":60.56},{"date":"1397/09/06 02:08","price":60.59},{"date":"1397/09/06 02:32","price":60.58},{"date":"1397/09/06 03:32","price":60.52},{"date":"1397/09/06 12:08","price":60.14},{"date":"1397/09/06 12:32","price":59.95},{"date":"1397/09/06 13:08","price":60.11},{"date":"1397/09/06 13:32","price":60.23},{"date":"1397/09/06 14:32","price":60.86},{"date":"1397/09/06 15:08","price":60.8},{"date":"1397/09/06 16:08","price":61.01},{"date":"1397/09/06 17:08","price":60.39},{"date":"1397/09/06 17:32","price":60.23},{"date":"1397/09/06 18:32","price":60.87},{"date":"1397/09/06 20:08","price":60.95},{"date":"1397/09/06 20:32","price":60.73},{"date":"1397/09/06 22:32","price":59.98}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398