کمترین: 
51.02
بیشترین: 
51.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.16
زمان: 
9/6 22:32
قیمت نفت سبک امروز 6 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 آذر 1397 , 51.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 01:32","price":51.53},{"date":"1397/09/06 02:08","price":51.6},{"date":"1397/09/06 02:32","price":51.59},{"date":"1397/09/06 03:32","price":51.58},{"date":"1397/09/06 12:08","price":51.12},{"date":"1397/09/06 12:32","price":51.02},{"date":"1397/09/06 13:08","price":51.17},{"date":"1397/09/06 13:32","price":51.27},{"date":"1397/09/06 14:32","price":51.76},{"date":"1397/09/06 15:08","price":51.75},{"date":"1397/09/06 16:08","price":51.84},{"date":"1397/09/06 17:08","price":51.42},{"date":"1397/09/06 17:32","price":51.22},{"date":"1397/09/06 18:32","price":51.92},{"date":"1397/09/06 20:32","price":51.74},{"date":"1397/09/06 22:32","price":51.16}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398