کمترین: 
4.081
بیشترین: 
4.312
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.312
زمان: 
9/5 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 5 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 آذر 1397 , 4.312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 03:32","price":4.091},{"date":"1397/09/05 04:32","price":4.112},{"date":"1397/09/05 05:32","price":4.147},{"date":"1397/09/05 06:32","price":4.151},{"date":"1397/09/05 07:32","price":4.14},{"date":"1397/09/05 08:32","price":4.138},{"date":"1397/09/05 09:32","price":4.124},{"date":"1397/09/05 10:32","price":4.154},{"date":"1397/09/05 11:32","price":4.143},{"date":"1397/09/05 13:32","price":4.145},{"date":"1397/09/05 14:32","price":4.118},{"date":"1397/09/05 16:08","price":4.081},{"date":"1397/09/05 16:32","price":4.088},{"date":"1397/09/05 17:08","price":4.104},{"date":"1397/09/05 17:32","price":4.156},{"date":"1397/09/05 18:08","price":4.149},{"date":"1397/09/05 18:32","price":4.204},{"date":"1397/09/05 19:08","price":4.195},{"date":"1397/09/05 19:32","price":4.169},{"date":"1397/09/05 21:08","price":4.194},{"date":"1397/09/05 21:32","price":4.205},{"date":"1397/09/05 22:32","price":4.256},{"date":"1397/09/05 23:32","price":4.312}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398