کمترین: 
1.3769
بیشترین: 
1.4348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4263
زمان: 
9/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 آذر 1397 , 1.4263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 03:32","price":1.3769},{"date":"1397/09/05 04:32","price":1.3864},{"date":"1397/09/05 05:32","price":1.39},{"date":"1397/09/05 06:32","price":1.3887},{"date":"1397/09/05 07:32","price":1.3884},{"date":"1397/09/05 08:32","price":1.3921},{"date":"1397/09/05 09:32","price":1.3914},{"date":"1397/09/05 10:32","price":1.3966},{"date":"1397/09/05 11:32","price":1.3929},{"date":"1397/09/05 13:32","price":1.391},{"date":"1397/09/05 14:32","price":1.3937},{"date":"1397/09/05 16:08","price":1.3888},{"date":"1397/09/05 16:32","price":1.3988},{"date":"1397/09/05 17:08","price":1.3992},{"date":"1397/09/05 17:32","price":1.4026},{"date":"1397/09/05 18:08","price":1.4071},{"date":"1397/09/05 18:32","price":1.4244},{"date":"1397/09/05 19:08","price":1.4348},{"date":"1397/09/05 19:32","price":1.4293},{"date":"1397/09/05 21:08","price":1.4346},{"date":"1397/09/05 21:32","price":1.4325},{"date":"1397/09/05 22:32","price":1.4301},{"date":"1397/09/05 23:32","price":1.4263}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398