کمترین: 
1.868
بیشترین: 
1.9049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8905
زمان: 
9/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 آذر 1397 , 1.8905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 03:32","price":1.868},{"date":"1397/09/05 04:32","price":1.8767},{"date":"1397/09/05 05:32","price":1.8784},{"date":"1397/09/05 06:32","price":1.8785},{"date":"1397/09/05 07:32","price":1.8831},{"date":"1397/09/05 08:32","price":1.8876},{"date":"1397/09/05 09:32","price":1.8884},{"date":"1397/09/05 10:32","price":1.9003},{"date":"1397/09/05 11:32","price":1.8911},{"date":"1397/09/05 13:32","price":1.8913},{"date":"1397/09/05 14:32","price":1.8879},{"date":"1397/09/05 16:08","price":1.883},{"date":"1397/09/05 16:32","price":1.89},{"date":"1397/09/05 17:08","price":1.8898},{"date":"1397/09/05 17:32","price":1.8845},{"date":"1397/09/05 18:08","price":1.8917},{"date":"1397/09/05 18:32","price":1.8996},{"date":"1397/09/05 19:08","price":1.9049},{"date":"1397/09/05 19:32","price":1.9035},{"date":"1397/09/05 21:08","price":1.8977},{"date":"1397/09/05 21:32","price":1.8932},{"date":"1397/09/05 22:32","price":1.8986},{"date":"1397/09/05 23:32","price":1.8905}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398