کمترین: 
50.27
بیشترین: 
52.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.8
زمان: 
9/5 23:32
قیمت نفت سبک امروز 5 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 آذر 1397 , 51.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 03:32","price":50.27},{"date":"1397/09/05 04:32","price":50.62},{"date":"1397/09/05 05:32","price":50.77},{"date":"1397/09/05 06:32","price":50.78},{"date":"1397/09/05 07:32","price":50.8},{"date":"1397/09/05 08:32","price":50.91},{"date":"1397/09/05 09:32","price":50.86},{"date":"1397/09/05 10:32","price":51.14},{"date":"1397/09/05 11:32","price":51.12},{"date":"1397/09/05 13:32","price":51.08},{"date":"1397/09/05 14:32","price":51.16},{"date":"1397/09/05 16:08","price":50.8},{"date":"1397/09/05 16:32","price":51.16},{"date":"1397/09/05 17:08","price":51.31},{"date":"1397/09/05 17:32","price":51.28},{"date":"1397/09/05 18:08","price":51.34},{"date":"1397/09/05 18:32","price":51.93},{"date":"1397/09/05 19:08","price":52.22},{"date":"1397/09/05 19:32","price":51.87},{"date":"1397/09/05 21:08","price":51.78},{"date":"1397/09/05 21:32","price":51.68},{"date":"1397/09/05 22:32","price":51.64},{"date":"1397/09/05 23:32","price":51.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398