کمترین: 
1.8702
بیشترین: 
1.8702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8702
زمان: 
9/4 13:32
قیمت نفت کوره امروز 4 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 آذر 1397 , 1.8702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/04 13:32","price":1.8702}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399