کمترین: 
62.08
بیشترین: 
62.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.08
زمان: 
9/2 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 2 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 2 آذر 1397 , 62.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 17:08","price":62.08}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398