کمترین: 
58.83
بیشترین: 
62.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.22
زمان: 
9/2 23:32
قیمت نفت برنت امروز 2 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 آذر 1397 , 59.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 05:32","price":62.58},{"date":"1397/09/02 06:32","price":62.64},{"date":"1397/09/02 07:32","price":61.94},{"date":"1397/09/02 08:32","price":62.02},{"date":"1397/09/02 09:32","price":62.05},{"date":"1397/09/02 10:32","price":61.86},{"date":"1397/09/02 11:32","price":62.12},{"date":"1397/09/02 12:32","price":61.87},{"date":"1397/09/02 13:32","price":61.83},{"date":"1397/09/02 15:08","price":61.06},{"date":"1397/09/02 16:08","price":61.09},{"date":"1397/09/02 17:08","price":60.88},{"date":"1397/09/02 17:32","price":59.76},{"date":"1397/09/02 19:08","price":59.74},{"date":"1397/09/02 19:32","price":58.96},{"date":"1397/09/02 21:08","price":58.86},{"date":"1397/09/02 22:08","price":58.83},{"date":"1397/09/02 22:32","price":58.88},{"date":"1397/09/02 23:32","price":59.22}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398