کمترین: 
1.3866
بیشترین: 
1.492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3885
زمان: 
9/2 23:32
قیمت بنزین امروز 2 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 2 آذر 1397 , 1.3885 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 04:08","price":1.492},{"date":"1397/09/02 04:32","price":1.489},{"date":"1397/09/02 05:32","price":1.491},{"date":"1397/09/02 07:32","price":1.477},{"date":"1397/09/02 09:32","price":1.4768},{"date":"1397/09/02 10:32","price":1.4735},{"date":"1397/09/02 11:32","price":1.477},{"date":"1397/09/02 12:32","price":1.4677},{"date":"1397/09/02 13:32","price":1.4609},{"date":"1397/09/02 15:08","price":1.4412},{"date":"1397/09/02 16:08","price":1.4425},{"date":"1397/09/02 17:08","price":1.4412},{"date":"1397/09/02 17:32","price":1.4145},{"date":"1397/09/02 19:08","price":1.4143},{"date":"1397/09/02 19:32","price":1.4001},{"date":"1397/09/02 21:08","price":1.3996},{"date":"1397/09/02 22:08","price":1.4},{"date":"1397/09/02 22:32","price":1.3866},{"date":"1397/09/02 23:32","price":1.3885}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398