کمترین: 
1.8748
بیشترین: 
1.9618
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8758
زمان: 
9/2 23:32
قیمت نفت کوره امروز 2 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 آذر 1397 , 1.8758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 04:08","price":1.9618},{"date":"1397/09/02 04:32","price":1.9572},{"date":"1397/09/02 05:32","price":1.959},{"date":"1397/09/02 06:32","price":1.9567},{"date":"1397/09/02 07:32","price":1.9429},{"date":"1397/09/02 08:32","price":1.942},{"date":"1397/09/02 09:32","price":1.9425},{"date":"1397/09/02 10:32","price":1.9394},{"date":"1397/09/02 11:32","price":1.9446},{"date":"1397/09/02 12:32","price":1.936},{"date":"1397/09/02 13:32","price":1.9411},{"date":"1397/09/02 15:08","price":1.9257},{"date":"1397/09/02 16:08","price":1.9293},{"date":"1397/09/02 17:08","price":1.9224},{"date":"1397/09/02 17:32","price":1.8967},{"date":"1397/09/02 19:08","price":1.9001},{"date":"1397/09/02 19:32","price":1.889},{"date":"1397/09/02 21:08","price":1.8853},{"date":"1397/09/02 22:08","price":1.8815},{"date":"1397/09/02 22:32","price":1.8748},{"date":"1397/09/02 23:32","price":1.8758}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398