کمترین: 
50.39
بیشترین: 
54.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
50.42
زمان: 
9/2 23:32
قیمت نفت سبک امروز 2 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 آذر 1397 , 50.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 04:08","price":54.05},{"date":"1397/09/02 04:32","price":53.88},{"date":"1397/09/02 05:32","price":53.91},{"date":"1397/09/02 06:32","price":53.94},{"date":"1397/09/02 07:32","price":53.27},{"date":"1397/09/02 08:32","price":53.36},{"date":"1397/09/02 09:32","price":53.38},{"date":"1397/09/02 10:32","price":53.24},{"date":"1397/09/02 11:32","price":53.41},{"date":"1397/09/02 12:32","price":53.26},{"date":"1397/09/02 13:32","price":53.17},{"date":"1397/09/02 15:08","price":52.38},{"date":"1397/09/02 16:08","price":52.37},{"date":"1397/09/02 17:08","price":52.11},{"date":"1397/09/02 17:32","price":51.11},{"date":"1397/09/02 19:08","price":51.37},{"date":"1397/09/02 19:32","price":50.88},{"date":"1397/09/02 21:08","price":51.2},{"date":"1397/09/02 22:08","price":50.88},{"date":"1397/09/02 22:32","price":50.39},{"date":"1397/09/02 23:32","price":50.42}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398