کمترین: 
4.174
بیشترین: 
4.529
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.232
زمان: 
9/1 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 1 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 آذر 1397 , 4.232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 01:32","price":4.447},{"date":"1397/09/01 03:32","price":4.467},{"date":"1397/09/01 05:08","price":4.484},{"date":"1397/09/01 05:32","price":4.504},{"date":"1397/09/01 06:32","price":4.506},{"date":"1397/09/01 07:32","price":4.477},{"date":"1397/09/01 08:32","price":4.509},{"date":"1397/09/01 10:08","price":4.529},{"date":"1397/09/01 11:08","price":4.514},{"date":"1397/09/01 12:08","price":4.377},{"date":"1397/09/01 12:32","price":4.338},{"date":"1397/09/01 13:08","price":4.272},{"date":"1397/09/01 14:32","price":4.247},{"date":"1397/09/01 16:32","price":4.213},{"date":"1397/09/01 17:08","price":4.209},{"date":"1397/09/01 17:32","price":4.187},{"date":"1397/09/01 18:32","price":4.206},{"date":"1397/09/01 19:32","price":4.174},{"date":"1397/09/01 20:32","price":4.226},{"date":"1397/09/01 22:08","price":4.28},{"date":"1397/09/01 22:32","price":4.232}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398