کمترین: 
1.9564
بیشترین: 
1.9785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9594
زمان: 
9/1 22:32
قیمت نفت کوره امروز 1 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 آذر 1397 , 1.9594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 01:32","price":1.9764},{"date":"1397/09/01 05:08","price":1.9756},{"date":"1397/09/01 05:32","price":1.97},{"date":"1397/09/01 06:32","price":1.9676},{"date":"1397/09/01 08:32","price":1.9672},{"date":"1397/09/01 10:08","price":1.9647},{"date":"1397/09/01 11:08","price":1.9702},{"date":"1397/09/01 12:08","price":1.9609},{"date":"1397/09/01 12:32","price":1.9573},{"date":"1397/09/01 13:08","price":1.9588},{"date":"1397/09/01 14:32","price":1.9608},{"date":"1397/09/01 16:32","price":1.9743},{"date":"1397/09/01 17:08","price":1.9728},{"date":"1397/09/01 17:32","price":1.9785},{"date":"1397/09/01 18:32","price":1.9699},{"date":"1397/09/01 19:32","price":1.9605},{"date":"1397/09/01 20:32","price":1.9564},{"date":"1397/09/01 22:08","price":1.9568},{"date":"1397/09/01 22:32","price":1.9594}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398