کمترین: 
53.77
بیشترین: 
54.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.86
زمان: 
9/1 22:32
قیمت نفت سبک امروز 1 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 آذر 1397 , 53.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 01:32","price":54.5},{"date":"1397/09/01 03:32","price":54.72},{"date":"1397/09/01 05:08","price":54.66},{"date":"1397/09/01 05:32","price":54.45},{"date":"1397/09/01 06:32","price":54.42},{"date":"1397/09/01 07:32","price":54.35},{"date":"1397/09/01 08:32","price":54.38},{"date":"1397/09/01 10:08","price":54.3},{"date":"1397/09/01 11:08","price":54.55},{"date":"1397/09/01 12:08","price":54.23},{"date":"1397/09/01 12:32","price":53.77},{"date":"1397/09/01 13:08","price":53.86},{"date":"1397/09/01 14:32","price":54.12},{"date":"1397/09/01 16:32","price":54.52},{"date":"1397/09/01 17:32","price":54.64},{"date":"1397/09/01 18:32","price":54.45},{"date":"1397/09/01 19:32","price":54.22},{"date":"1397/09/01 20:32","price":53.8},{"date":"1397/09/01 22:08","price":53.87},{"date":"1397/09/01 22:32","price":53.86}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398