کمترین: 
64.02
بیشترین: 
64.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.02
زمان: 
8/30 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 30 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 30 آبان 1397 , 64.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 16:32","price":64.02}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398