کمترین: 
4.476
بیشترین: 
4.812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.476
زمان: 
8/30 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 30 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 آبان 1397 , 4.476 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 00:32","price":4.556},{"date":"1397/08/30 01:32","price":4.517},{"date":"1397/08/30 02:32","price":4.511},{"date":"1397/08/30 04:08","price":4.606},{"date":"1397/08/30 04:32","price":4.566},{"date":"1397/08/30 05:32","price":4.573},{"date":"1397/08/30 06:32","price":4.576},{"date":"1397/08/30 08:08","price":4.571},{"date":"1397/08/30 09:08","price":4.566},{"date":"1397/08/30 09:32","price":4.559},{"date":"1397/08/30 10:32","price":4.576},{"date":"1397/08/30 11:08","price":4.812},{"date":"1397/08/30 13:08","price":4.774},{"date":"1397/08/30 13:32","price":4.76},{"date":"1397/08/30 14:08","price":4.753},{"date":"1397/08/30 15:32","price":4.685},{"date":"1397/08/30 16:32","price":4.588},{"date":"1397/08/30 17:08","price":4.587},{"date":"1397/08/30 17:32","price":4.643},{"date":"1397/08/30 18:08","price":4.641},{"date":"1397/08/30 18:32","price":4.645},{"date":"1397/08/30 20:32","price":4.574},{"date":"1397/08/30 22:08","price":4.646},{"date":"1397/08/30 22:32","price":4.51},{"date":"1397/08/30 23:32","price":4.476}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398