کمترین: 
1.492
بیشترین: 
1.5285
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.5005
زمان: 
8/30 23:32
قیمت بنزین امروز 30 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 30 آبان 1397 , 1.5005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 00:32","price":1.4964},{"date":"1397/08/30 01:32","price":1.4947},{"date":"1397/08/30 02:32","price":1.492},{"date":"1397/08/30 04:08","price":1.498},{"date":"1397/08/30 04:32","price":1.4985},{"date":"1397/08/30 05:32","price":1.507},{"date":"1397/08/30 06:32","price":1.505},{"date":"1397/08/30 08:08","price":1.5055},{"date":"1397/08/30 09:08","price":1.5045},{"date":"1397/08/30 09:32","price":1.51},{"date":"1397/08/30 10:32","price":1.5045},{"date":"1397/08/30 11:08","price":1.505},{"date":"1397/08/30 13:08","price":1.5092},{"date":"1397/08/30 13:32","price":1.5085},{"date":"1397/08/30 14:08","price":1.507},{"date":"1397/08/30 15:32","price":1.511},{"date":"1397/08/30 16:32","price":1.5165},{"date":"1397/08/30 17:08","price":1.5225},{"date":"1397/08/30 17:32","price":1.527},{"date":"1397/08/30 18:08","price":1.5125},{"date":"1397/08/30 18:32","price":1.516},{"date":"1397/08/30 20:32","price":1.527},{"date":"1397/08/30 22:08","price":1.5285},{"date":"1397/08/30 22:32","price":1.5274},{"date":"1397/08/30 23:32","price":1.5005}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398