کمترین: 
1.9679
بیشترین: 
2.0102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9679
زمان: 
8/30 23:32
قیمت نفت کوره امروز 30 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 آبان 1397 , 1.9679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 00:32","price":1.9845},{"date":"1397/08/30 01:32","price":1.9904},{"date":"1397/08/30 02:32","price":1.9898},{"date":"1397/08/30 04:08","price":1.9911},{"date":"1397/08/30 04:32","price":1.9925},{"date":"1397/08/30 05:32","price":2.0042},{"date":"1397/08/30 06:32","price":2.0009},{"date":"1397/08/30 08:08","price":2.0039},{"date":"1397/08/30 09:32","price":2.0095},{"date":"1397/08/30 10:32","price":2.0022},{"date":"1397/08/30 11:08","price":2.0031},{"date":"1397/08/30 13:08","price":1.999},{"date":"1397/08/30 13:32","price":2.0091},{"date":"1397/08/30 14:08","price":2.0098},{"date":"1397/08/30 15:32","price":2.0097},{"date":"1397/08/30 16:32","price":2.0102},{"date":"1397/08/30 17:08","price":2.0076},{"date":"1397/08/30 17:32","price":2.0055},{"date":"1397/08/30 18:08","price":1.9901},{"date":"1397/08/30 18:32","price":1.9968},{"date":"1397/08/30 20:32","price":1.9974},{"date":"1397/08/30 22:32","price":1.9975},{"date":"1397/08/30 23:32","price":1.9679}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398