کمترین: 
62.33
بیشترین: 
64.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.12
زمان: 
8/30 23:32
قیمت نفت برنت امروز 30 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 آبان 1397 , 63.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 00:32","price":62.33},{"date":"1397/08/30 01:32","price":62.48},{"date":"1397/08/30 02:32","price":62.38},{"date":"1397/08/30 04:08","price":62.45},{"date":"1397/08/30 05:32","price":63.3},{"date":"1397/08/30 06:32","price":63.25},{"date":"1397/08/30 09:08","price":63.39},{"date":"1397/08/30 09:32","price":63.55},{"date":"1397/08/30 10:32","price":63.2},{"date":"1397/08/30 11:08","price":63.31},{"date":"1397/08/30 13:08","price":63.37},{"date":"1397/08/30 13:32","price":63.48},{"date":"1397/08/30 14:08","price":63.52},{"date":"1397/08/30 15:32","price":63.62},{"date":"1397/08/30 16:32","price":63.8},{"date":"1397/08/30 17:08","price":63.84},{"date":"1397/08/30 17:32","price":63.83},{"date":"1397/08/30 18:08","price":63.19},{"date":"1397/08/30 18:32","price":63.47},{"date":"1397/08/30 20:32","price":63.61},{"date":"1397/08/30 22:08","price":64.03},{"date":"1397/08/30 22:32","price":64.09},{"date":"1397/08/30 23:32","price":63.12}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398