کمترین: 
53.36
بیشترین: 
55.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.23
زمان: 
8/30 23:32
قیمت نفت سبک امروز 30 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 آبان 1397 , 54.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 00:32","price":53.36},{"date":"1397/08/30 01:32","price":53.41},{"date":"1397/08/30 02:32","price":53.36},{"date":"1397/08/30 04:08","price":53.52},{"date":"1397/08/30 04:32","price":53.55},{"date":"1397/08/30 05:32","price":54.08},{"date":"1397/08/30 06:32","price":54.09},{"date":"1397/08/30 09:08","price":54.16},{"date":"1397/08/30 09:32","price":54.41},{"date":"1397/08/30 10:32","price":54.13},{"date":"1397/08/30 11:08","price":54.3},{"date":"1397/08/30 13:08","price":54.44},{"date":"1397/08/30 13:32","price":54.53},{"date":"1397/08/30 14:08","price":54.55},{"date":"1397/08/30 15:32","price":54.37},{"date":"1397/08/30 16:32","price":54.63},{"date":"1397/08/30 17:08","price":54.76},{"date":"1397/08/30 17:32","price":54.72},{"date":"1397/08/30 18:08","price":54.27},{"date":"1397/08/30 18:32","price":54.61},{"date":"1397/08/30 20:32","price":55.02},{"date":"1397/08/30 22:08","price":55.39},{"date":"1397/08/30 22:32","price":55.22},{"date":"1397/08/30 23:32","price":54.23}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398