کمترین: 
1.487
بیشترین: 
1.5815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4952
زمان: 
8/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 آبان 1397 , 1.4952 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 00:32","price":1.5785},{"date":"1397/08/29 04:08","price":1.5815},{"date":"1397/08/29 05:08","price":1.5785},{"date":"1397/08/29 07:08","price":1.5755},{"date":"1397/08/29 08:08","price":1.5758},{"date":"1397/08/29 08:32","price":1.5755},{"date":"1397/08/29 10:08","price":1.5737},{"date":"1397/08/29 10:32","price":1.574},{"date":"1397/08/29 11:32","price":1.571},{"date":"1397/08/29 13:08","price":1.5734},{"date":"1397/08/29 13:32","price":1.563},{"date":"1397/08/29 14:32","price":1.571},{"date":"1397/08/29 16:08","price":1.5745},{"date":"1397/08/29 16:32","price":1.563},{"date":"1397/08/29 18:08","price":1.5441},{"date":"1397/08/29 19:08","price":1.5367},{"date":"1397/08/29 20:08","price":1.5045},{"date":"1397/08/29 20:32","price":1.5129},{"date":"1397/08/29 21:32","price":1.5105},{"date":"1397/08/29 22:32","price":1.487},{"date":"1397/08/29 23:32","price":1.4952}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398