کمترین: 
604.13
بیشترین: 
636.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
606.75
زمان: 
8/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 آبان 1397 , 606.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 00:32","price":636.63},{"date":"1397/08/29 01:32","price":636.13},{"date":"1397/08/29 02:32","price":636.5},{"date":"1397/08/29 07:08","price":634.88},{"date":"1397/08/29 08:08","price":634.25},{"date":"1397/08/29 08:32","price":634.88},{"date":"1397/08/29 10:08","price":634.5},{"date":"1397/08/29 10:32","price":634.38},{"date":"1397/08/29 11:32","price":633.13},{"date":"1397/08/29 13:08","price":633.63},{"date":"1397/08/29 13:32","price":630.63},{"date":"1397/08/29 14:32","price":631.88},{"date":"1397/08/29 16:08","price":633.13},{"date":"1397/08/29 16:32","price":631.63},{"date":"1397/08/29 18:08","price":627.38},{"date":"1397/08/29 19:08","price":625.88},{"date":"1397/08/29 20:08","price":613.63},{"date":"1397/08/29 20:32","price":612.38},{"date":"1397/08/29 21:32","price":610.13},{"date":"1397/08/29 22:32","price":604.13},{"date":"1397/08/29 23:32","price":606.75}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398