کمترین: 
1.9862
بیشترین: 
2.0894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9921
زمان: 
8/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 آبان 1397 , 1.9921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 00:32","price":2.0885},{"date":"1397/08/29 01:32","price":2.0886},{"date":"1397/08/29 02:32","price":2.0894},{"date":"1397/08/29 04:08","price":2.0888},{"date":"1397/08/29 05:08","price":2.0867},{"date":"1397/08/29 07:08","price":2.084},{"date":"1397/08/29 08:08","price":2.0834},{"date":"1397/08/29 08:32","price":2.0835},{"date":"1397/08/29 10:08","price":2.0816},{"date":"1397/08/29 10:32","price":2.0825},{"date":"1397/08/29 11:32","price":2.0786},{"date":"1397/08/29 13:08","price":2.0793},{"date":"1397/08/29 13:32","price":2.0709},{"date":"1397/08/29 14:32","price":2.0722},{"date":"1397/08/29 16:08","price":2.0801},{"date":"1397/08/29 16:32","price":2.0727},{"date":"1397/08/29 18:08","price":2.0574},{"date":"1397/08/29 19:08","price":2.0524},{"date":"1397/08/29 20:08","price":2.02},{"date":"1397/08/29 20:32","price":2.0078},{"date":"1397/08/29 21:32","price":2.0015},{"date":"1397/08/29 22:32","price":1.9862},{"date":"1397/08/29 23:32","price":1.9921}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398