کمترین: 
52.97
بیشترین: 
57.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.45
زمان: 
8/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 آبان 1397 , 53.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 00:32","price":57.34},{"date":"1397/08/29 02:32","price":57.38},{"date":"1397/08/29 04:08","price":57.43},{"date":"1397/08/29 05:08","price":57.36},{"date":"1397/08/29 07:08","price":57.23},{"date":"1397/08/29 08:08","price":57.08},{"date":"1397/08/29 08:32","price":57.09},{"date":"1397/08/29 10:08","price":57.08},{"date":"1397/08/29 10:32","price":57.09},{"date":"1397/08/29 11:32","price":56.95},{"date":"1397/08/29 13:08","price":57.08},{"date":"1397/08/29 13:32","price":56.8},{"date":"1397/08/29 14:32","price":57.09},{"date":"1397/08/29 16:08","price":57.33},{"date":"1397/08/29 16:32","price":57.03},{"date":"1397/08/29 18:08","price":56.27},{"date":"1397/08/29 19:08","price":55.8},{"date":"1397/08/29 20:08","price":53.98},{"date":"1397/08/29 20:32","price":54.38},{"date":"1397/08/29 21:32","price":54.26},{"date":"1397/08/29 22:32","price":52.97},{"date":"1397/08/29 23:32","price":53.45}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398