کمترین: 
630.63
بیشترین: 
639
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
637.13
زمان: 
8/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 آبان 1397 , 637.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 05:32","price":638.63},{"date":"1397/08/28 06:32","price":639},{"date":"1397/08/28 07:32","price":638.38},{"date":"1397/08/28 08:32","price":637.88},{"date":"1397/08/28 10:08","price":637.38},{"date":"1397/08/28 11:32","price":638.38},{"date":"1397/08/28 12:32","price":635.38},{"date":"1397/08/28 14:08","price":638.38},{"date":"1397/08/28 15:08","price":635.38},{"date":"1397/08/28 15:32","price":634.38},{"date":"1397/08/28 17:08","price":634.63},{"date":"1397/08/28 19:08","price":631.63},{"date":"1397/08/28 19:32","price":630.88},{"date":"1397/08/28 20:32","price":630.63},{"date":"1397/08/28 21:32","price":631.25},{"date":"1397/08/28 22:32","price":634.13},{"date":"1397/08/28 23:32","price":637.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398