کمترین: 
65.83
بیشترین: 
67.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67
زمان: 
8/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 آبان 1397 , 67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 05:32","price":67.46},{"date":"1397/08/28 06:32","price":67.54},{"date":"1397/08/28 07:32","price":67.39},{"date":"1397/08/28 08:32","price":67.31},{"date":"1397/08/28 10:08","price":67.27},{"date":"1397/08/28 11:08","price":67.34},{"date":"1397/08/28 11:32","price":67.41},{"date":"1397/08/28 12:32","price":67.19},{"date":"1397/08/28 14:08","price":67.06},{"date":"1397/08/28 15:08","price":67},{"date":"1397/08/28 15:32","price":66.81},{"date":"1397/08/28 17:08","price":66.6},{"date":"1397/08/28 19:08","price":66.25},{"date":"1397/08/28 19:32","price":65.83},{"date":"1397/08/28 20:32","price":66.1},{"date":"1397/08/28 21:32","price":66.28},{"date":"1397/08/28 22:32","price":66.55},{"date":"1397/08/28 23:32","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398