کمترین: 
4.466
بیشترین: 
4.735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.62
زمان: 
8/28 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 28 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 آبان 1397 , 4.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 03:32","price":4.639},{"date":"1397/08/28 04:08","price":4.563},{"date":"1397/08/28 04:32","price":4.61},{"date":"1397/08/28 05:32","price":4.594},{"date":"1397/08/28 06:32","price":4.613},{"date":"1397/08/28 07:32","price":4.643},{"date":"1397/08/28 08:32","price":4.639},{"date":"1397/08/28 10:08","price":4.641},{"date":"1397/08/28 11:08","price":4.643},{"date":"1397/08/28 11:32","price":4.65},{"date":"1397/08/28 12:32","price":4.561},{"date":"1397/08/28 14:08","price":4.55},{"date":"1397/08/28 15:08","price":4.604},{"date":"1397/08/28 15:32","price":4.518},{"date":"1397/08/28 17:08","price":4.485},{"date":"1397/08/28 19:08","price":4.502},{"date":"1397/08/28 19:32","price":4.466},{"date":"1397/08/28 20:32","price":4.616},{"date":"1397/08/28 21:32","price":4.735},{"date":"1397/08/28 22:32","price":4.729},{"date":"1397/08/28 23:32","price":4.62}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398