کمترین: 
1.56
بیشترین: 
1.592
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.5855
زمان: 
8/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 آبان 1397 , 1.5855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 03:32","price":1.588},{"date":"1397/08/28 04:08","price":1.5865},{"date":"1397/08/28 04:32","price":1.5855},{"date":"1397/08/28 05:32","price":1.5878},{"date":"1397/08/28 06:32","price":1.592},{"date":"1397/08/28 07:32","price":1.5915},{"date":"1397/08/28 08:32","price":1.5905},{"date":"1397/08/28 10:08","price":1.5869},{"date":"1397/08/28 11:08","price":1.5885},{"date":"1397/08/28 11:32","price":1.59},{"date":"1397/08/28 12:32","price":1.5811},{"date":"1397/08/28 14:08","price":1.5745},{"date":"1397/08/28 15:08","price":1.5685},{"date":"1397/08/28 15:32","price":1.5663},{"date":"1397/08/28 17:08","price":1.5635},{"date":"1397/08/28 19:08","price":1.56},{"date":"1397/08/28 19:32","price":1.567},{"date":"1397/08/28 20:32","price":1.572},{"date":"1397/08/28 21:32","price":1.568},{"date":"1397/08/28 22:32","price":1.5785},{"date":"1397/08/28 23:32","price":1.5855}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398