کمترین: 
2.0692
بیشترین: 
2.0962
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0902
زمان: 
8/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 آبان 1397 , 2.0902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 03:32","price":2.0928},{"date":"1397/08/28 04:08","price":2.091},{"date":"1397/08/28 04:32","price":2.0909},{"date":"1397/08/28 05:32","price":2.0953},{"date":"1397/08/28 06:32","price":2.0962},{"date":"1397/08/28 07:32","price":2.094},{"date":"1397/08/28 08:32","price":2.0923},{"date":"1397/08/28 10:08","price":2.0907},{"date":"1397/08/28 11:08","price":2.0916},{"date":"1397/08/28 11:32","price":2.0934},{"date":"1397/08/28 12:32","price":2.0858},{"date":"1397/08/28 14:08","price":2.0907},{"date":"1397/08/28 15:08","price":2.0821},{"date":"1397/08/28 15:32","price":2.0799},{"date":"1397/08/28 17:08","price":2.0819},{"date":"1397/08/28 19:08","price":2.0701},{"date":"1397/08/28 19:32","price":2.0692},{"date":"1397/08/28 20:32","price":2.0694},{"date":"1397/08/28 21:32","price":2.0719},{"date":"1397/08/28 22:32","price":2.0831},{"date":"1397/08/28 23:32","price":2.0902}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398