کمترین: 
56.02
بیشترین: 
57.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.37
زمان: 
8/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 آبان 1397 , 57.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 03:32","price":57.34},{"date":"1397/08/28 04:08","price":57.28},{"date":"1397/08/28 04:32","price":57.3},{"date":"1397/08/28 05:32","price":57.41},{"date":"1397/08/28 06:32","price":57.47},{"date":"1397/08/28 07:32","price":57.39},{"date":"1397/08/28 08:32","price":57.37},{"date":"1397/08/28 10:08","price":57.3},{"date":"1397/08/28 11:08","price":57.38},{"date":"1397/08/28 11:32","price":57.39},{"date":"1397/08/28 12:32","price":57.34},{"date":"1397/08/28 14:08","price":57.09},{"date":"1397/08/28 15:08","price":56.97},{"date":"1397/08/28 15:32","price":56.8},{"date":"1397/08/28 17:08","price":56.63},{"date":"1397/08/28 19:08","price":56.2},{"date":"1397/08/28 19:32","price":56.02},{"date":"1397/08/28 20:32","price":56.47},{"date":"1397/08/28 21:32","price":56.62},{"date":"1397/08/28 22:32","price":56.88},{"date":"1397/08/28 23:32","price":57.37}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398