کمترین: 
2.0762
بیشترین: 
2.0815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0815
زمان: 
8/26 03:08
قیمت نفت کوره امروز 26 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 آبان 1397 , 2.0815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/26 00:32","price":2.0762},{"date":"1397/08/26 01:32","price":2.0793},{"date":"1397/08/26 03:08","price":2.0815}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398