کمترین: 
56.76
بیشترین: 
56.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.83
زمان: 
8/26 03:08
قیمت نفت سبک امروز 26 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 آبان 1397 , 56.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/26 00:32","price":56.76},{"date":"1397/08/26 01:32","price":56.8},{"date":"1397/08/26 03:08","price":56.83}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398