کمترین: 
3.899
بیشترین: 
4.269
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.269
زمان: 
8/25 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 25 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 آبان 1397 , 4.269 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 00:08","price":4.101},{"date":"1397/08/25 00:32","price":4.021},{"date":"1397/08/25 01:32","price":3.908},{"date":"1397/08/25 02:32","price":3.899},{"date":"1397/08/25 03:32","price":3.923},{"date":"1397/08/25 05:32","price":3.968},{"date":"1397/08/25 06:32","price":4.079},{"date":"1397/08/25 07:32","price":4.167},{"date":"1397/08/25 08:32","price":4.121},{"date":"1397/08/25 10:08","price":4.129},{"date":"1397/08/25 10:32","price":4.075},{"date":"1397/08/25 11:32","price":4.023},{"date":"1397/08/25 12:32","price":4.029},{"date":"1397/08/25 13:32","price":4.025},{"date":"1397/08/25 14:32","price":4.037},{"date":"1397/08/25 16:08","price":3.954},{"date":"1397/08/25 16:32","price":3.945},{"date":"1397/08/25 17:32","price":4.173},{"date":"1397/08/25 19:08","price":4.174},{"date":"1397/08/25 20:08","price":4.244},{"date":"1397/08/25 20:32","price":4.188},{"date":"1397/08/25 22:32","price":4.131},{"date":"1397/08/25 23:08","price":4.181},{"date":"1397/08/25 23:32","price":4.269}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398