کمترین: 
1.5525
بیشترین: 
1.6073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.5777
زمان: 
8/25 23:32
قیمت بنزین امروز 25 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 آبان 1397 , 1.5777 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 00:08","price":1.5528},{"date":"1397/08/25 00:32","price":1.5525},{"date":"1397/08/25 02:32","price":1.554},{"date":"1397/08/25 03:32","price":1.5555},{"date":"1397/08/25 05:32","price":1.556},{"date":"1397/08/25 06:32","price":1.5595},{"date":"1397/08/25 07:32","price":1.5625},{"date":"1397/08/25 08:32","price":1.5615},{"date":"1397/08/25 10:08","price":1.5646},{"date":"1397/08/25 10:32","price":1.5655},{"date":"1397/08/25 11:32","price":1.566},{"date":"1397/08/25 12:32","price":1.5778},{"date":"1397/08/25 13:32","price":1.5734},{"date":"1397/08/25 14:32","price":1.5775},{"date":"1397/08/25 16:08","price":1.5858},{"date":"1397/08/25 16:32","price":1.581},{"date":"1397/08/25 17:32","price":1.5907},{"date":"1397/08/25 19:08","price":1.589},{"date":"1397/08/25 20:08","price":1.6073},{"date":"1397/08/25 20:32","price":1.5804},{"date":"1397/08/25 22:32","price":1.5746},{"date":"1397/08/25 23:08","price":1.5695},{"date":"1397/08/25 23:32","price":1.5777}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398