کمترین: 
632.38
بیشترین: 
640.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
632.75
زمان: 
8/25 23:32
قیمت گازوئیل امروز 25 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 آبان 1397 , 632.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 00:08","price":633.88},{"date":"1397/08/25 00:32","price":634.13},{"date":"1397/08/25 01:32","price":634.63},{"date":"1397/08/25 02:32","price":634.75},{"date":"1397/08/25 05:32","price":635.63},{"date":"1397/08/25 06:32","price":636.88},{"date":"1397/08/25 07:32","price":638.5},{"date":"1397/08/25 08:32","price":638.63},{"date":"1397/08/25 10:08","price":639.63},{"date":"1397/08/25 11:32","price":638.88},{"date":"1397/08/25 12:32","price":640.38},{"date":"1397/08/25 13:32","price":636.13},{"date":"1397/08/25 14:32","price":636.38},{"date":"1397/08/25 16:08","price":638.63},{"date":"1397/08/25 16:32","price":636.63},{"date":"1397/08/25 17:32","price":640.38},{"date":"1397/08/25 19:08","price":639.88},{"date":"1397/08/25 20:08","price":640.25},{"date":"1397/08/25 20:32","price":634.38},{"date":"1397/08/25 22:32","price":633.88},{"date":"1397/08/25 23:08","price":632.38},{"date":"1397/08/25 23:32","price":632.75}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399